logo voorneveld
 

Prijslijst

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan 
brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar
met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. In vrijwel alle gevallen declareren wij
de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.    
                 
     

Declaraties

       
Vanaf 1 januari 2009 kunnen wij bij alle zorgverzekeraars de kosten van uw behandeling recht-
streeks declareren. Dit houdt in dat u geen nota van ons ontvangt.     
Slechts wanneer u niet aanvullend verzekerd bent en u de behandeling zelf moet betalen, bestaat
de kans dat u een nota van ons krijgt.           
In dat geval hanteren wij de onderstaande prijzen.        
                 
                 
                 

 

 

Prijslijst

 

Per 1 januari 2017

   
                 
Fysiotherapie (fysiotherapeutische en oefentherapeutische zorg is vrijgesteld van BTW)  
                 
Intake en onderzoek na screening (DTF)       € 35,00  
Intake en onderzoek na verwijzing       € 35,00  
Eenmalig consult           € 54,50  
Zitting Fysiotherapie           € 29,50  
Zitting Manuele therapie         € 38,00  
Zitting Bekkenfysiotherapie         € 44,00  
Zitting Kinderfysiotherapie         € 44,00  
Zitting Lymfe therapie         € 44,00  
Groepszitting fysiotherapie         € 16,00  
Toeslag voor aan huis behandeling per zitting     € 11,50  
Fysiotherapeutisch rapport (eenvoudig)       € 30,00  
Fysiotherapeutisch rapport (gecompliceerd of tijdrovend)   € 54,00  
Niet nagekomen afspraak*/**         € 22,00 € 26,00
                 
* indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip
kan inplannen              
                 
** tarief is afhankelijk van welke behandeling er zou worden gegeven    
                 
     

Betalingsvoorwaarden

     
1. De declaraties van al uw behandelingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de 
betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 31ste dag na
factuurdatum.              
2. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of restant
daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze
rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.      
3. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incasso-maatregelen te treffen, danwel derden
daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten)
komen voor rekening van de patiënt.